سلام

سوالات تشریحی مورد تاکید است

1.جامع ترین و خطا نا پذیرترین انسان شناسی ، انسان شناسی :

الف)تجربی                           ب)فلسفی                         ج)دینی *                           د)عرفانی

2. لایه های انسان براساس جهان عبارتند از :

الف)ظاهر_باطن*                 ب)قلبی_عقلی                ج)روحی_جسمی                د)احساسات_گرایشات

3.براساس آیات قرآن کریم ، کدام یک از موارد ذیر از منشا آفرینش انسان محسوب نمی شود.

الف)خاک                          ب)طین                        ج) ماء(آب)                        د)آتش*

4.معنای نفخ روح در جمله (ُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی) چه میباشد.

الف)القاء یک امر محسوس         ب)ایجاد روح در آدمی*         ج)تأثیر پذیری جسم            د)دمیدن در بدن

5.کدام گزینه از موارد استعمالات روح در قرآن نمی باشد.

الف)نازل کننده قرآن بر پیامبر            ب)مؤید مومنان          ج)قرآن            د)پیامبران*

6.براساس آیه شریفه (وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها...)ملاک و معیار خلافت ................... میباشد.

الف) رأی مردم            ب) تعیین توسط خلیفه پیشین              ج)علم به کل اسامی*            د) هر سه گزینه

7.کمال و کرامت انسان ...................... می باشد.

الف) تکوینی               ب)مادی              ج)ارزشی و اخلاقی                د)الف و ج*

8.کدام یک از گزینه های زیر از نشانه های اختیار درانسان نمی باشد.

الف) بیماریها *                ب) ابتلا و آزمایش                  ج) وعد و وعید انبیا            د)عهد و میثاق

9.کدام گزینه از معانی اختیار انسان نمی باشد.

الف)  اختیار در برابر اضطرار          ب)  اختیار در انتخاب والدین*             ج) اختیار در برابر اکراه                   د) اختیار در برابر جبر

10.گزینه غلط را مشخص کنید.

الف) اگر پدر،صالح باشد امکان خوب شدن فرزند بیشتر از کسی است که در خانواده غیرصالح به دنیا بیاید.

ب) چون خدا از پیش علم داشته به خوبی بعضی و بد شدن برخی دیگر،طینت ها را متفاوت آفرید.

ج) طینت تنها ظرف روح است و دخلی در اختیار انسان در خوب و یا بد شدن انسان ندارد.

د) سعادت و شقاوت انسانها از پیش توسط خداوند معین گردیده است.*

11. کدام گزینه از شرایط لازم جهت تحقق انتخاب نیست.

الف) گرایش های گوناگون در انسان                 ب)داشتن قدرت تصمیم گیری                 ج)گردش طبیعی سیارات  *              د) فراهم بودن شرایط تحقق فعل

12.کامل کنید : برای ابتلا و امتحان ............................................... لازم است .

الف) قدرت                     ب) علم *                 ج) ارتباط                   د) قلب

13. ابزار انسان جهت شناخت حقایق ........................................................ می باشد.

الف ) رسانه                         ب) عقل                ج) قلب           د)ب و ج*

14.کدام گزینه جزء قدرت طبیعی انسان نیست.

الف)کیمیا گری *                  ب)اعمال قدرت در طبیعت                  ج) تصرفات عدوانی                      د)اعمال نیروی انسان در حیوانات

15.کدام گزینه از گرایشهای باطنی انسان نیست.

الف) غرایز                 ب)عواطف                      ج)ثروت اندوزی *                      د)انفعالات

16. متعالی ترین خواسته انسان ............................................. می باشد.

الف ) کسب قدرت برای خدمت به خلق الله                                 ب)کسب ثروت برای خدمت به خلق الله

ج) رها شدن از هر خواسته*                                               د) تسخیر کرات و سیارات

17.انسان در کدام گروه از خواسته ها  و امیال زیر، به دنبال انتخاب در میان تعارض خواسته های خود است.

الف) فردی و اجتماعی                    ب) مادی و روحی                       ج)حفظ بقا در تحصیل کمال *                د) مادی و روانی

18.از عناوین حقیقت وجودی انسان نیست.

الف) نفس                             ب) قلب                                 ج)کمال*                        د) عقل

19. کدام گزینه اشتباه است.

الف) انسان مرکب از جسم و روح میباشد                                 ب) روح هم مثل بدن احکام ماده را دارد*                       ج)انسانیت انسان به همان روح اوست                             د) روح نمی تواند به مقیاس زمان و مکان سنجیده شود

20. کدام یک نمی تواند نمونه ای از معاد در دنیا باشد.

الف) مقتول بنی اسرائیل و کشتن گاو                     ب) حیات بعد از صاعقه (حضرت موسی)                                     ج) جریان عزیر                                                د)جریان حضرت یونس  *                      

به نام خدا

سوالات تستی درس انسان شناسی در اسلام

1-     انسان شناسی چیست؟

هر منظومه معرفتی که به بررسی بعد یا ابعادی از وجود انسان یا    

گروه وقشر خاصی از انسانها می پردازد.

2-    انواع انسان شناسی را نام ببرید.

 • انسان شناسی تجربی
 • انسان شناسی فلسفی
 • انسان شناسی عرفانی
 • انسان شناسی دینی

3-    انسان شناسی در چارچوب اندیشه بشری، شامل چه مواردی می شود؟

 • معنا یابی زندگی
 • عقلانیت نظام های اجتماعی واخلاقی
 • موجودیت واعتبار علوم انسانی تبیینی
 • جهت گیری علوم انسانی وتحقیقات اجتماعی

4-    لایه های انسان بر اساس جهان را توضیح دهید.

 • مرتبه ظاهر (ملک) یا مرتبه­ای که با افعال بدنی (جسمی یا جوارحی) سروکار دارد.
 • مرتبه باطن (ملکوت) یعنی مرتبه­ای که فراتر از سطح جسمی و بدنی است.

5-    منشأ آفرینش انسان از دیدگاه قرآن را نام ببرید.

 • زمین
 • خاک
 • صلصال
 • طین
 • ماء
 • نطفه

6-    انواع کمال و کرامت انسان کدامند؟

 • کمال تکوینی
 • کمال ارزشی و اخلاقی

7-    نشانه های اختیار در انسان چیست؟

 • ابتلا وآزمایش
 • وعد و وعید انبیاء
 • عهد و میثاق

8-    معانی اختیار را توضیح دهید.

 • اختیار در برابر اضطرار
 • اختیار در برابر اکراه
 • اختیار به معنای قصد و گزینش
 • اختیار در برابر جبر

9-    موارد شبهه های جبر چیست؟

 • آیات دال بر جبر
 • وجوب معلول در صورت وجود علت تامه
 • جبر طبیعی و تاریخی و اجتماعی

10-  شبهات اختیار را نام ببرید.

 • اقتضاء گناه در یکی بیشتر از دیگری است.
 • طینت دخالتی در خوب یا بد شدن ندارد.
 • محل این طینت ایمان وکفر یا شقی و سعید بودن ،این جهانی نیست.

11-  نتیجه بحث جبر و اختیار چیست؟

تمام کسانی که خوبند در آن جهان هم  وجود کاملی دارند که از آن به علیین تعبیر میشود  ودارای کمالات وجودی این عالم از جمله اختیار هم هستند.

افراد شقی نیز وجودی دارند که دارای اختیار بوده از جنس سجین است  پس اختیار علی ای حال در همه عوالم محفوظ است.

12- شرایط لازم جهت تحقق انتخاب چیست؟

 • شناخت وعلم نسبت به مسئولیت
 • گرایش های متضاد وگوناگون در انسان
 • داشتن قدرت تصمیم گیری
 • فراهم بودن شرایط تحقق فعل

13- مراتب علم را نام برده و توضیح دهید.

 • علم ناآگاهانه:

    علمی که انسان هیچ درکی ازآن ندارد ولی با دلایل عقلی وتجربه ثابت می شود که انسان داراست

 • علم نیمه آگاهانه:

   انسان غافل است ولی بعد از تداعی وتذکر آگاهی پیدا میکند

 • علم آگاهانه:

  انسان مطلبی را می داند وبه این علم خود آگاه است.

14- کارکردهای قلب در قرآن چیست؟

 • ادراک
 • عواطف
 • ایمان
 • علم حضوری
 • گزینش

15- انواع قدرت را ذکر کنید.

 • قدرت طبیعی
 • قدرت تکنیکی
 • قدرت اجتماعی
 • قدرت متافیزیکی

16- قدرت طبیعی به چند قسم تقسیم می شود؟

 • اعمال قدرت در طبیعت
 • اعمال قدرت در حیوانات
 • اعمال قدرت در سایر انسان ها

17- اعمال قدرت در سایر انسانها را توضیح دهید.

 • جهت نیازهای غریزی، در زوجین
 • تصرفات استعانتی: انفاق، اعانه و...
 • تصرفات عدوانی:ظلم ،دزدی،جنایت،جرح وخیانت...

18- قدرت تکنیکی را تعریف کنید.

به کارگیری بخشی از طبیعت  جهت اعمال قدرت در بخشی دیگر

19- قدرت تکنیکی به چند قسم تقسیم می شود؟

 • تصرفات به کمک علوم تجربی وعادی
 • تصرفات با علوم غیر متعارف (جنبه های مثبت و منفی)

20- قدرت اجتماعی را تعریف کنید.

انسان با مایه های فطری می تواند در انسان های دیگر تاثیر بگذارد. ( استخدام مطلوب و نا مطلوب)

21- ابعاد قدرت متافیزیکی را بیان کنید.

 • نفسانی وشیطانی (مرتاضان)
 • الهی (معجزات پیغمبران)

22-میل های باطنی چند قسم است؟

 • غرایز:اکل وشرب وغریزه
 • انفعالات:فرارونفرت وخشم وکینه
 • عواطف:مثل عاطفه والدین
 • احساسات(تجلیل،عشق،تعجب،استحسان پرستش) احساسات مخصوص انسان است.

23-         تقسیمات میل و خواستها کدامند؟

 • فردی واجتماعی
 • مادی وروحی
 • مادی وروانی
 • حفظ بقا وتحصیل کمالات

24-شناخت های لازم جهت انتخاب برتر را توضیح دهید.

 • جهان بینی ( توحید، معاد، شناخت رابطه دنیا با آخرت وزندگی ابدی)
 • ایدئولژی

25-         موارد بینش معاد روح چیست؟

 • حیات جاودانه انسان
 • رابطه حیات دنیوی با حیات اخروی

26-عناوین مختلف حقیقت وجودی انسان را نام ببرید.

 • نفس
 • قلب
 • روح
 • عقل
 • جان

27-         اثبات روح از منظر قرآن شامل چه مواردی می شود؟

 • واژه توفی
 • خطاب فرشتگان به اهل معصیت
 • بشارت به مومنان
 • تمنای رجوع پس از مرگ
 • حیات شهیدان

28-         طرق طرح بحث معاد در قرآن چیست؟

 • خلع سلاح منکران
 • نفی شبهات محال بودن معاد
 • اثبات امکان معاد
 • اثبات ضرورت معاد

29-نمونه هایی از معاد در دنیا را نام ببرید.

 • جریان مقتول بنی اسراییل وذبح بقره
 • حیات بعد از صاعقه
 • جریان عزیر
 • جریان حضرت ابراهیم

30- مراتب وجودی انسان را نام ببرید.

 • مرتبه نفس حیوانی
 • مرتبه نفس ناطقه
 • مرتبه تجرد محض