جمعه است و سایه ها خبر از غروب یک زمان موعودی دیگر می دهند!

یار ما آدما ، همان سایه هست که هیچگاه نشناختیم!

البته جنس این سایه ، از نور است!

سایه ای از تجلی نور خدا و صفات جمال و جلال او!

چه بدانیم و چه ندانیم تا این سایه بر سرمان افکنده است ما سرو قامتیم!

اما حیف و صد حیف که در روزمره گی هامون غرقیم و سایه را با ظلمات شب معامله میکنیم!

بغض گلویم لطافت سایه را می خواند و زبانم عجل اللهم را ترنم می کند