روزگار ما ، با روشنایی روز و غروب خورشید سپری می شود!

اما خورشید را حس نمی کنیم !

اگر روزی طلوع خورشید را لمس کردیم ، دیگر غروب ها برایمان دلگیر نخواهند بود !

منتظر سپیده ماندن ، سخت نیست !

بیدار بودن و طلوع را دیدن هنر است!

  ...إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَریب))