جمعه دیگری سپری شد!

باز کاری نکردیم که این دوری و فراق پایان یابد ! و طعم وصال را بچشیم!

باز چشم منتظری را نا امید کردیم!

و باز در روزمرگی هایمان ، عزیزترین ها ، نادیده گرفته شدند!

و باز و باز و باز ........ !!!! واژه هم دیگر تاب  بیان این بی معرفتی ها را ندارند !

اللهم عجل لولیک الفرج