اولین جمعه ماه ذی الحجه ، آخرین جمعه تابستان !

کی آخرین جمعه انتظار و اولین جمعه دیدار ، فرا می رسد؟

رفتار ما ، آخرین و اولین ها را تصویر می کند !

نتیجه یک جمعه پاکی و دلدادگی ، پایان این فراق و دوری است!

و در پایان ، این اراده ماست که آخرین و اولین را رقم میزند !

بار الها آخرین خواسته دلمان ، اولین جمعه ظهور قرار بده

آمین