سلام علکیم

تمامی سوالات اعم از تشریحی و تستی مورد تاکید است

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم دوستان خوب مستحضر باشید که  سوالات تستی درج شده در وبلاگ خیلی مهم هستند
1-)با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی دین اسلام نبوت است آن را توضیح دهید.
 نبون باوربهاین حقیقت استخداوندحکیم انسان های والاوشایسته ای رابرای هدایت وسعادت انسانهابرانگیخته است تابرنامه های حیات بخش ودستورهای سعادت آفرین اوراکه ازطریق وحی الهی دریافت کرده اندبه آدمیان ابلاغ نمایند.
2 - )حاملان دین چه کسانی هستند و برای اثبات حقانیت پیام خود به چه چیزی متوسل می شوند؟ (55)
پیامبران الهی –معجزه
3-)معجزه پیامبر اسلام چیست و معنای وحی در لغت چیست؟ (55 و 65)
قرآن –هرنوع ادراک وتفهیم سری وپنهانی راوحی گویند
4-)عناصر محوری نبوت را نام ببرید.
1-)قانون:تعالیمی که پیامبران می آورند2-آورنده وحی که همان پیامبرمی باشد
5-)مباحث نبوت در قالب دو بخش نبوت عامه و خاصه مطرح می شود ، توضیح دهید. (56)
بدین بیان است که اگراین مباحث به طورکلی باشد(نبوت عامه )واگرمربوط به پیامبری خاص مانند پیامبراسلام (ص)باشد(نبوت خاصه) نامیده می شود.
6-)اهداف بعثت انبیا را نام ببرید. (8 مورد) (59)
1-یادآوری فطریات 2-آزادکردن انسانهاازقیدوبندهای نادرست 3-دعوت به توحید4-برپایی قسط وعدالت درجامعه بشری 5-آشناکردن مردم باحکمت تعالیم الهی وتزکیه وتطهیرآنان 6-بشارت وانذار7-علاج امراض روحی 8-به کمال رساندن فضایل اخلاقی .
7-)ضرورت نبوت را در 4 مورد توضیح و نتیجه گیری کنید. (56)
آفریدگارهمه هستی (ازجمله انسان )حکیم است وحکیم ،کارلغووبیهوده انجام نمی دهد.2-هدف ازآفرینش هرموجودی آن است که به کمال مطلوب خودبرسدازاین روحکمت خداونداقتضامی کند که زمینه نیل به کمال رانیزفراهم نماید3-زندگی انسان ،محدودبه زندگی دنیایی نیست بلکه آدمیان پس اززندگی دنیوی وارد زندگی دیگری می شوند که جاودانه است ونوع زندگی درآنجانتیجه وبازتاب زندگی دراین جهان می باشد4-این آگاهی شایسته ازعهده منابع شناخت درآدمی،یعنی حس وعلوم بشری برنمی آید.
8-)واژه وحی در قرآن برای چه مواردی به کار رفته ؟ توضیح دهید. (65)
واژه وحی درقرآن افزون بر وحی به پیامبران درموارد دیگری نیزبه کاررفته است نظیر وحی به آسمان ها،وحی به زنبورعسل ،وحی به مادرموسی و وحی شیطان به دوستان خود
9-) انواع وحی را نام برده ، توضیح دهید. (66)
وحی به پیامبران، وحی به آسمان ها،وحی به زنبورعسل ،وحی به مادرموسی ووحی شیطان به دوستان خود.
10-) معجزه در لغت و در اصطلاح به چه معناست؟ (68)
واژه معجزه برگرفته ازواژه عجزبه معنای ضعف وناتوانی است .اما دراصطلاع به عمل خارق العاده ای معجزه گویند.
11-)در قرآن کریم از معجزات پیامبران الهی با واژه .............. یاد شده است. (68)
آیات
12-)برای شناخت معجزه پیامبران باید به چه نکاتی توجه کرد؟ (68)
1-اموری خارق العاده است که مطابق قوانین عادی وجاری طبیعت نیست .2-عملی معجزه است که همراه با ادعای نبوت وهمچنین مطابق خواسته اوباشد.3-معجزه باید همراه با دعوت به مقابله یاتحدی باشد
13-)راه های ارتباط پیامبران با خدا (وحی نبوی و ارسالی) را نام ببرید. (66)
وحی به پیامبران به صورتهای گوناگونی نازل می گردد :1-گاه روح قوی پیامبرکه مورد توجه خداوند نیزمی باشد،حقایقی را درعلم رؤیا بسان فجرصادق می بیند و دستورهای الهی ازاین راه به اومی رسد2-گاهی دستورهای الهی به روح وقلب پیامبران الهی القا می گردد و روح والای آنان مرکزوحی آسمانی می شود.3-زمانی ممکن است خداکه درحجاب غیبت است ازطریق  ایجادصوت باپیامبرخودسخن بگوید4-گاه نیزوحی الهی توسط فرشته وحی که دربرابردیدگان پیامبر به صورت خاصی ظاهر می شودنازل گردد.
14-) معنای عصمت در لغت و اصطلاح چیست؟ (71)
منع کردن و بازداشتن ونگهداری ومصونیت است ودراصطلاح به معنای مصونیتی خاص یاملکه ای نفسانی است .
15-)اقسام عصمت انبیا را نام ببرید. (71)
1-عصمت درمقام دریافت ،حفظ وابلاغ وحی 2-عصمت ازمعصیت و گناه 3-عصمت ازخطا واشتباه درامورفردی واجتماعی .
16-)متکلمان اسلام درباره عامل و منشأ عصمت به 2 مورد اشاره می کنند. توضیح دهید. (76)
پیامبران واولیای خاص الهی ازنظرآگاهی وشناخت خداوند،درمرتبه ای بسیاررفیع قراردارندوهیچ چیز را بر رضا و خشنودی خداوند وعشق به او،ترجیح نمی دهند.2-پیامبران واولیای خاص الهی ازنتایج نیکوی اطاعت خداوپیامدهای ناگوارمعصیت و گناه آگاهی کامل دارند
17-)جامعیت دین اسلام به چه معناست؟ (78)
دین اسلام به همه این ابعاد نظردارد و برای تمامی آنها متناسب با نیازهای انسان،قوانین عام و خاصی وضع نموده است ،به گونه ای که آدمی باعمل به آنها می تواند به سعادت همه جانبه دست یابد.
18-)سکولاریسم را تعریف کنید.
سکولاریسم در اصل مفهومی غربی است که توصیف گر نوعی خاص درباب جهان انسان وتدبیرجامعه است که درشرایط خاص جامعه غربی رخ نموده است.
19-)زمینه ها و عوامل پیدایش سکولاریسم را نام ببرید.
1- متون مقدس و منابع اولیه دینی 2-رفتار و برخورد نادرست متولیان کلیسا
20-)مبنای سکولاریسم را نام ببرید.
1-علم گرایی 2-عقل گرایی
21-)دیدگاه اسلام درباره سکولاریسم چیست؟
ازدیدگاه اسلام پیامبران الهی برای این مبعوث شده اند که انسان را ازظلمت برهاند وعدالت را در جامعه برپا نمایند و فضایل و کرامت اخلاقی را نیز به اوج رسانند.
22-)معنای لغوی و اصطلاحی لیبرالیسم چیست؟
لیبرالیسم به معانی آزادی خواهی وآزادمنشی است –لیبرالیسم پدیده وایدئولوژی غرب صنعتی است به گونه ای که نمی توان آن را ازتمدن غرب ممایزکرد.
23-) زمینه های شکل گیری لیبرالیسم چیست؟
لیبرالیسم زاییده تمدن بعد از رنسانس از غرب است از نظر دکارت عقل یگانه روش کشف حقیقت است
24-)مبانی و ارزش های لیبرالیسم را نام ببرید.
1-فردگرایی 2-آزادی 3-عقل گرایی 4-عدالت و برابری حقوق انسان ها5-تساهل
25-)قائلان به لیبرالیسم اعتقاد دارند که دین امریاست و نباید در ................... و ....................... دخالت نمایند. (100)
 حوزه اجتماعی وتدبیرزندگی
26-)گوهر مشترک ادیان الهی چیست؟ توضیح دهید. (101)
دین گوهر و حقیقت مشترک همه شریعت های الهی اسلام است که همان تسلیم بودن دربرابرخداست
27-) راز تعدد شرایع در چیست؟ توضیح دهید. (102)
شرایط زندگی انسان ها درطول تاریخ اقتضا دارند که برخی احکام جزئی و فردی باهم متفاوت باشند.از آنجا که چنین شرایطی متغیراست ، تبعا احکام متناسب با آنها نیزمتغیرمی باشد و راز تعدد و نسخ شریعت ها نیزهمین است .
28-) راز جاودانگی شریعت اسلام در چیست؟ (103)
ازآنجا که دین اسلام آخرین و کامل ترین شریعت است قوانین اساسی آن نیزجاودانه می باشد.
29-) عالمان اسلام افزون بر منابع دینی از چه ابزارهایی برای حکم هر مسئله استفاده می کنند؟ (104)
1-حجیت حکم عقل 2-قاعده اهم و مهم 3-گشوده بودن باب اجتهاد 4-پیروی ازقواعد حاکمه فقهی
30-) قواعد حاکمه به چه معناست؟ توضیح دهید. (105)
در شریعت اسلام یک سلسله قواعدی نظیر(نفی حرج ) و(نفی ضرر)وجود دارد که عالمان اسلامی بسیاری از گروه ها را با به کارگیری آنهامی گشایند.یعنی قواعدی که برتمامی احکام و مقررات اسلامی چیره اند و بر همه آنها حکومت می کنند
31-) سه دیدگاهی که برای حقانیت و نجات بخشی یکسان یا متفاوت مذاهب مختلف است را نام ببرید. (105)
1-حقانیت و نجات بخشی مطلق یک دین 2-شمول گرایی 3-کثرت گرایی
32-)حقانیت و نجات بخشی مطلق یک دین (انحصارگرایی) را توضیح دهید. (106)
بر اساس این دیدگاه تنها یک دین حقانیت کامل دارد و بقیه مذاهب هر چند ممکن است از حقانیت بهره ای داشته باشند،حق مطلق نیستند و پیروان واقعی آن دین حقیقی نیز به طورمطلق اهل نجات اند،اما پیروان سایر مذاهب چنین فرجامی ندارند.
33-) شمول گرایی را توضیح دهید و نقد و بررسی کنید. (108)
شمول گرایی برآن است که یک دین خاص حق مطلق است و پیروان آن نجات می یابند،اما پیروان مذاهب دیگرنیز به اندازه انطباق با دین حق می توانند اهل نجات شوند.
34-) کثرت گرایی را توضیح دردو خط توضیح دهید. (109)
براساس دیدگاه کثرت گرایی همه مذاهب هم زمان ازحقانیت و نجات بخشی یکسان برخوردارند.
35-) نگاه اسلام به مذاهب و شریعت های مختلف چگونه است؟ (106)
همه مذاهب پیش ازخود را تایید می کند و اعلام می دارد که ادیان دیگرتحریف شده اند و پیروان آنها با شرایطی اهل نجات خواهند بود.
36-) ویژگی های فطرت را نام ببرید. 
1- درتمام نوع انسان ها وجود دارد ولی شدت و ضعف دارد.2- ثابت است 3- نیازی به تعلیم و تعلم ندارد.
37-)حجت آشکار و ظاهری و حجت باطنی را نام ببرید. (116)
رسولان وانبیا وامامان،حجت آشکارند و عقول مردم نیز حجت باطنی .
38-) دیدگاه اسلام درباره علوم تجربی چیست؟ (115)
یکی ازحوزه های فعالیت عقل ،علوم تجربی است که با روش مشاهده و آزمایش به کشف اسرار و قوانین طیبعت می پردازد.
39-) با یک مثال توضیح دهید چگونه علم، تأیید کننده دین است. (118)
خداوند در قرآن می فرماید ما ازهر چیزی جفت آفریدیم و گیاهان را نیز به صورت نر و ماده قراردادیم .
40-)در صورت رعایت چه اصولی علم دینی محقق می گردد. 5 مورد نام ببرید. (131)
1-مبانی فلسفی تجربه گرایی علوم تجربی وانسانی رایج باید کاملا متحول شوند و درعوض ،جهان بینی الهی ودینی جایگزین آن شود.2-نهضت علم گرایی باید از دعاوی بلند پروازانه خوددست بکشد زیرا هر حوزه شناخت ابزار مناسب خود را می طلبد.3-علم ،تعلیم الهی است که خداوند به بندگان خود اضافه می فرماید.4-آموزه ها واعتقادات دینی می توانندمارادرکشف واعلام قوانین کتاب تشریع ،موردرضایت خداونداست .5-آموزه هاواعتقادات دینی می توانند ما را در کشف و ارائه بهترنظریات علمی یاری دهند.
41-) اسلام را تعریف کنید. (139)
واژه اسلام در لغت به معنای تسلیم شدن و گردن نهادن است .
42-)اعجاز قرآن را نام ببرید. (142)
فصاحت و بلاغت 2-اعجاز قرآن از نظر معارف الهی 3-اعجاز قرآن ازنظرهماهنگی وعدم اختلاف درسبک ومحتوا4-اعجازقرآن ازنظراسرارآفرینش
43-)سنت را تعریف کنید. (153)
سنت در لغت به معنای روش و طریقه است که هم درقرآن وهم درروایات به کاررفته است .
44-)یکی از اعجاز قرآن ، فصاحت و بلاغت آن است. آن را توضیح دهید. (142)
فصاحت به گونه ای است که به بهترین شیوه معانی خودرا به مخاطبین می رساند بلاغت هماهنگی اعراب وادیبان وعالمان زبان عربی آیات الهی را ازپیامبرشنیدند،ناگهان باسخنی نوکه نه شعربودونه نثرروبه روشدندکه آهنگی زیباترازشعرو بیانی رساتراز نثر داشت
45-)قرآن مجموعه آیاتی است که طی ...................... و در حالات و ...................... بر پیامبر نازل شده است. (144) 23 سال وشرایط گوناگون
46-)می توان گفت پشتوانه تفکر سکولاریستی، نوعی ......................... است که قلمرو هستی را به عالم ....................... محدود می کند. (87)
مادی گرایی- ماده
47-)کدام گزینه درمورد سکولاریسم درست است؟د
الف) دنیا مدار و دنیا محور                        ب) دین گریز و دین جدا
ج) دنیا مدار و دین گریز                    د) الف و ب
48         در مورد معجزه انبیا کدام گزینه درست است؟د
الف) اموری خارق العاده                  ب) همراه با ادعای نبوت
ج) همراه با دعوت به مقابله یا تعدی                         د) همه موارد
49-)دین راتعریف کنید؟
دین در لغت به معنای فرمان برداری ،خضوع ،پیروی ،اطاعت ،تسلیم و جز او در اصطلاح مجموعه عقاید و قوانین و مقررات علمی واخلاق است که خداوند از طریق پیامبران برای هدایت و سعادت  انسان ها نازل فرمورده است که اعتقاد وعمل به آنها موجب سعادت دنیا وآخرت انسان می گردد
50-) دین امری فطریست به چه معناست ؟
دین مجموعه اعتقادات و اعمالی است که فطرت و ساختار وجودی آدمی آن را اقتضامی کند و در پرورش استعدادهای آدمی موثراست .

سوالات تستی

1-) عملی ------که همراه باادعای نبوت ومطابق خواسته نبی باشد(الف(
الف: معجزه است              ب:وحی است               ج:خارق العاده است         د:هیچکدام

2-) در قرآن کریم ازمعجزات پیامبران الهی باواژه ------- یادشده است. (ج(

الف:اموری خارق العادی     ب:معجزه                    ج:آیات                        د:القائات قلبی

3-)جمله)مردم را با غیراز زبان،یعنی با عمل،دعوت به هدایت کنید(دلیل عقلی کدام گزینه است؟ )الف(

الف:عصمت انبیاء ازمعصیت و گناه                         ب:عصمت انبیاء درمقام دریافت وحی
ج:عصمت انبیاء درامورفردی                                د:عصمت انبیاء درامور اجتماعی

4-........... -(بدین معناست که دین اسلام به همه ابعادنظرداردوبرای تمامی آنها متناسب بانیازهای انسان،قوانین عام وخاصی وضع نموده است)الف(

الف:جامعیت دین             ب:خاص بودن دین         ج:هدایت دین             د:عدالت دین

5-) کدام گزینه درموردسکولاریسم درست است؟(د(

الف:دنیامدارودنیامحور       ب:دین گریزودین جدا      ج:دنیامدار ودین گریز    د:الف وب

 

6-)قائلان به لیبرالیسم اعتقاد دارند که دین امری…….است ونبایددر حوزه……وتدبیر زندگی دخالت نماید.)د

الف:اجتماعی-اجتماعی       ب:اجتماعی-شخصی       ج:شخصی-شخصی      د:شخصی-اجتماعی

7-) در لغت هر نوع ادراک و تفهیم سرّی و پنهانی را…………. گویند

الف)معجزه              ب) وحی

ج)الهام              د)القائات قلبی

 8-) راز جاودانگی شریعت اسلام درچیست؟)الف

الف:وضع قوانین براساس ساختاروجودی وفطرت انسان

ب:کامل بودن قوانین

ج:داشتن الگوی همیشگی برای انسانها

د:معرفی اسلام به عنوان آخرین دین

9-)در مورد دین کدام گزینه صحیح است؟الف

الف) دین امری فطری است              ب) دین امری اکتسابی است              ج)دین می تواند فطری یا اکتسابی باشد                    د) هیچ کدام

10-)  دیدگاه قرآن در باب کتاب مقدس چیست؟د

 الف)کتابی آسمانی است              ب)برای هدایت قوم بنی اسرائیل فرستاده شده              

ج)در آن تحریفاتی راه یافته است              د)همه ی موارد

11-) کدام یک از ویژگی های امامان است؟د

الف)از جانب خدا نصب گردد               ب) دارای مقام عصمت باشد

ج) آگاهی به همه ی امور دینی داشته باشد              د)همه گزینه ها صحیح است

12-) کدام یک از دلایل روایی ضرورت امامت می باشد؟د

الف)حدیث منزلت              ب)حدیث سفینه

ج)حدیث منزلت و امامان دوازده گانه              د)الف و ج

13-) منظورازحجت ظاهری و باطنی چیست؟الف

الف:عقل،انبیاء وامامان              ب:انبیاء،رسولان وامامان

ج:قرآن،انبیاء              د:هیچکدام

14-)زیبایی و رسایی آیات قرآن نشان دهنده کدامیک از ابعاد اعجاز قرآن است؟الف

الف:فصاحت و بلاغت            ب:اعجاز قرآن از نظر معارف.               ج:از نظراسرار آفرینش              د:همه موارد

15-) کدامیک از آیات زیردلایل قرآنی ضرورت امامت میباشد؟د

الف:آیه انذار              ب:آیه ولایت              ج:آیه تبلیغ              د:همه موارد

16-)در زمان غیبت،مردم برای اموردینی و دنیایی خود باید به..............مراجعه کنند.

الف:عقل              ب:مجتهدان آگاه وعادل              ج:الف وب              د:هیچکدام

17-)بخش دوم کتاب مقدس چه نام دارد و چه کسانی آن را قبول دارند؟)ج

الف:عهدجدید،یهودیان              ب:عهدقدیم،یهودیان              ج:عهدجدید،مسیحیان              د:عهدقدیم،مسیحیان

18-) .......درلغت به معنای فرمان برداری،پیروی واطاعت است)الف

الف:دین              ب:وحی              ج:معجزه              د:سنت

19-) کدامیک ازویژگیهای فطرت است؟

الف:درتمام نوع انسان وجود دارد              ب:ثابت است

ج:نیازی به تعلیم وتعلم ندارد              د:هرسه مورد صحیح است

20-) کدام یک از موارد استفاده ی وحی در قرآن است؟د

الف:وحی به آسمان ها و زنبور عسل

ب:وحی به مادر موسی

ج:وحی شیطان ها به دوستان خود

د:همه ی موارد