غالباً خواسته ما آدم ها ، دوامِ لذت ، استمرار و جاودانگی آن است!

لذتی ، قابل اعتنا است که ماندگار باشد!

هر لذتی ، تاریخ مصرفش ، با رنگ و لعابِ هدف ، تمام میشه!مگر:

رنگی که آب حیات و جاودانگی داشته باشد!

اگر هدف خدا باشد، کارها رنگ الهی می گیرد و هرگز لذتش پاک شدنی نیست!

صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَة (رنگ خدایى بپذیرید ، چه رنگى از رنگ خدایى بهتر است؟)