سلام علیکم

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند  از تصحیح اوراق امتحانی افرادی که بطور کامل تمام جلسات را غیبت نموده اند معذوریم مگر اینکه این درس تطبیق واحد قبلی آنها باشد که لازم است بنده را مطلع فرمایند.

ضمنا دانشجویانی که مشمول مورد بالا نمی شوند اگر بیش از دو جلسه(2 روز) از پنج جلسه تشکیل شده در تابستان ، غیبت نموده اند بارم نمره آنها از 17 محسوب میشود .

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1) کدام یک از سیستمهای مالی و رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون مدت و تنها ملاک برای ارتقا صلاحیت و لیاقت میباشد؟

مقام رهبری                 نمایندگی مجلس                پست وزارت***                پستهای رسمی غیر منتخب

2)مقررات انتخابات شوراها طی چند فصل و ماه درسال 1365 به تصویب رسید؟

  3فصل و105ماده              9فصل و 77ماده***           14فصل و 12ماده           7فصل و 12 ماده

3)در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها از چه وجه ای برخوردار هستند؟

حقوقی ***                      قانونی                             حقیقی                          حقیقی حقوقی

4)رسیدگی به شکایات علیه تصویب نامه ها و آیین نامه های اداری از وظایف .........است.

شورای نگهبان              دیوان عالی                      دیوان عدالت اداری ***           مجلس شورای اسلامی

5)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظرات چه مرجعی تحرک پیدا میکند؟

مقام رهبری              دیوان عالی کشور                مجمع تشخیص مصلحت نظام           شورای نگهبان***

6)در زمان فوت یا کناره گیری یا عزل رهبری تا هنگام معرفی رهبر جدید این مسئولیت به یکی از فقهای شورای نگهبان که منتخب........می باشد محول میگردد.

مجمع تشخیص نظام ***                     شورای رهبری             خبرگان رهبری                   شورای نگهبان  

7)قانون اساسی در رژیم مشروطه در ایران دارای چند متن بوده است؟

3متن            2متن***                        4 متن                   1 متن

8)انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر چند سال انجام می گیرد.

5سال                   6سال                     4سال***               3سال                                                  

9)اولین قانون اساسی در کشور ایران در چه تاریخی به تایید رسید؟

1362 هجری قمری        1285شمسی***               1290 هجری شمسی               1320قمری     

10) حقوقدانان شورای نگهبان توسط چه مقامی به مجلس پیشنهاد می شود؟   

رئیس قوه قضائیه***        ریس دیوان عالی               ریس قوه مجریه            توسط جمعی از قضات داگستری  

                                                                                                                                                                  11) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل از بازنگری سال 1368 در چندفصل تدوین گردید؟   

 14فصل                 12فصل***                             13 فصل                            15 فصل               

  12)بر طبق اصل 8متمم قانون اساسی مشروطه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون اساسی......خواهدبود    متشابه الحقوق               مشترک الحقوق         نابرابر              متساوی الحقوق ***     

13)ازجمله مصادیق آیه اولی الامرمنکم.....................است.

نفی قدرت               تفکر جدای قوا                ولایت فقیه***                نفی قدرتهای جهانی    

14)  در قانون اساسی بازنگری شده 1368تنها شیوه ای که برای انتخابات رهبری معین شده است از طریق ارایه...........می باشد..

شورای نگهبان           مجلس شورای اسلامی                       مجمع تشخیص نظام             مجلس خبرگان***

15)ریس قوه مجریه به چه میزان ارای به منظور تصدی پست ریاست جمهوری بر گذیده می شود.     

اکثریت نسبی                      2/3 ارا                  اکثریت مطلق***                              مجمع اراء ماخوزه   

16)دو دسته از مسئولین که با ریس جمهور همکاری دارند کدامند؟

وزرا و مسئولین رده بالا              وزراء و معاونین***                نمایندگان مجلس و قوه قضائیه        نمایندگان مجلس خبرگان

17)اعضای شورای نگهبان  به مدت چند سال  به عضویت برگزیده می شود؟

6  سال***                                  10سال                     8 سال                       4سال

18)   قانون اساسی تعریف وتربیت بودجه  سالانه کل کشور  را بر عهده.........گذاشته است.

ایین نامه های دولتی      مصوبات هیت دولت              دستور عمل های رسمی               قانون اساسی***          

19) بهترین بحث در حقوق اساسی کدام مقوله ذیل می باشد؟

حاکمیت***                                    قدرت سیاسی                 اقتدار                     نفو ذ

20) دیوان محاسبات کشور  بصورت مستقیم تحت نظر کدام نهاد عمل می کند؟

نهاد ریاست جمهوری                  نهاد رهبری          مجلس شورای اسلامی ***                     شورای تگهبان      

                                                                                                 موفق باشید